Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена!
РИО Пазарджик- свободни работни места
    РИО – Пазарджик набира банка кадри– заместващи учители– Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”.
     Заявление за включване в банката кадри може да подадете в РИО – Пазарджик, да изпратите по пощата: адрес– гр. Пазарджик– 4400, ул. „Пейо Яворов” №1, Регионален инспекторат по образованието– до Марияна Гигова– ст. експерт по ПВ и регионален организатор по Проект КПС, или да изпратите подписано и сканирано на e-mail: m.gigova@abv.bg.
За повече информация: Марияна Гигова– регионален организатор– тел.: 0876/330116, 0889/118644.      Заявлението можете да изтеглите от ТУК.
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 ПГХВТ „Атанас Ченгелев” Пещера Пещера 22/04/2014 Цялата обява