Smiley face
 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

1.1. Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната.
Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,
самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.
1.2. Специфични цели:
1.2.1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
1.2.2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
  а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
  б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище
    поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
  в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
1.2.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
  а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
  б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
  в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.
 
На 19 и 20.02.2015 г.
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ПАЗАРДЖИК

с изключителното съдействие на: СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- СТРЕЛЧА и НУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - СТРЕЛЧА

Проведe областна конференция, посветена на целодневната организация на учебния ден по Проект BG051РО001-3.1.06.
"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес".

ТЕМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: "Целодневната организация на учебния ден - път към повишаване на знанията и уменията на учениците".