Вие сте в ...... Интеграция ...... Обучение на деца със СОП      

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

За децата и учениците със специални образователни потребности се създават необходимите условия за организиране на обучение съобразно специфичните индивидуални потребности на всяко дете и ученик.

Наредба №1 за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания регламентира реда и условията за оценка на индивидуалните образователни потребности на учениците и организацията на интегрираното обучение и обучението в специалните училища. Определен е съставът на екипа за комплексно педагогическо оценяване, който извършва оценката на индивидуалните образователни потребности на всяко дете, документите, които са необходими за първичната оценка на децата, както и реда за приемане в специалните училища.

І. Деца и ученици със специални образователни потребности се обучават и възпитават интегрирано в детските градини по чл.18 от ЗНП и в училищата по чл.26, ал.1.т.1-10 или т.12 от ЗНП.

Истински нормативно обусловено и ресурсно осигурено интегрираното обучение стартира своята дейност на територията на област Пазарджик през септември 2006 г. със създаването на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - Пазарджик.

Ресурсният център е държавно обслужващо звено-извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета, което подпомага интегрирането и включването на деца/ученици с различни видове увреждания/нарушения в обща образователна среда и провежда държавната политика в тази посока.

Ресурсният център изпълнява консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция.

Ресурсен център - Пазарджик осъществява дейността си чрез екип от специалисти. За учебната 2009/2010 год. центърът разполага с: ресурсни учители - 40, психолози - 4, логопеди - 2, слухово-речев рехабилитатор - 1, педагог по зрително подпомагане и мобилност - 1, директор - 1.

Екипът осигурява психолого-педагогическа подкрепа на 354 деца/ученици на територията на 10 общини от област Пазарджик в 75 училища и детски градини.

Основни приоритети в работата на специалните педагози са:

- корегиране и компенсиране на съответното увреждане, нарушение или затруднение;

- подпомагане в образователно-възпитателния процес за постигане на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка или за учебното съдържание;

- стимулиране на цялостното развитие на децата/учениците за успешна социална интеграция и професионална реализация;

- консултиране на родители и учители и провеждане на обучения за тях с цел осъществяване на качествено провеждане на тази форма на обучение.

Първичната оценка на общото развитие на детето/ученика, въз основа на която се препоръчва видът, формата и мястото на обучение се извършва от екип за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ към РИО - Пазарджик. Информация за графика на заседанията на екипа, за методиката, процедурите, документите, които се представят и др., може да бъде получена от Ресурсен център-Пазарджик или РИО - Пазарджик.

Интегрираното обучение на деца/ученици със СОП се осъществява съвместно с децата в групата в детската градина или с учениците в паралелката в училището с помощта на ресурсния учител и специалисти от Ресурсен център, както и индивидуално, в ресурсна стая - оборудвана с технически средства и дидактични пособия.

Консултиране, ресурсна помощ и подкрепа от Ресурсен център - Пазарджик могат да получат деца и ученици с различни видове увреждания-сензорни, физически, умствени, множество увреждания, езиково-говорни нарушения, обучителни трудности.

 

Координати/адрес на Ресурсен център - Пазарджик: гр.Пазарджик, ул. “Веслец “2А, тел. 034/ 48-00-38

 e-mail: rc_pz@abv.bq, www.rcpz.hit.bg

 

График за консултации на специалистите на Ресурсен център - Пазарджик

 

ПОНЕДЕЛНИК:

09.30- 10.00       - Консултации с директора на РЦ - Г. Колчакова

 

ВТОРНИК:

14.00- 15.00        - Консултации с психолог: И. Иванов,  Н. Петрова

 

СРЯДА:

15.00-16.00         - Консултации с психолог:П. Петров, А. Попов   

 

ЧЕТВЪРТЪК:

09.30-10. 30        - Консултации с логопед: Н. Бакърджиева

 

10.30-11.30         - Консултации с логопед: В. Ненова

 

     - Консултации със слухово-речеви рехабилитатор: М.Божкова

ПЕТЪК:         

14.00-15.00        - Консултации с педагог по зрително подпомагане: С. Павлов

 

ІІ.Децата и учениците със специални образователни потребности може да се обучават и възпитават в специалните детски градини и училища след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение. Обучението в помощни училища се организира за ученици с умерена и с тежка умствена изостаналост, както и с множество увреждания. Приемането в тях се извършва след препоръка от екипа за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ и след заповед на министъра на образованието, младежта и науката, с която се утвърждава списък на децата и учениците, които могат да бъдат приети за обучение в специални училища. В област Пазарджик през учебната 2009/2010 година общо 245 ученици се обучават в 3 /три/ помощни училища: Помощно училище-интернат „Иван Вазов”-гр. Пазарджик, Помощно училище „Драган Манчов” –гр. Велинград и Помощно училище „Д-р Петър Берон”-гр. Ракитово.

 

ІІІ.Обучението на ученици с хронични заболявания се осъществява в оздравителни училища. В Средно оздравително общообразователно училище „Христо Смирненски”-гр. Ракитово се обучават ученици с хронични белодробни заболявания от V до ХІІ клас. Приемането се извършва след препоръка от ЕКПО, изготвена на база представени документи и след заповед на министъра на образованието, младежта и науката.