Вие сте във ...... КОО Обществени науки


 Урок по география и икономика: „Политическа карта на Балканския полуостров”
Автор: К. Палашева, СОУ „Г. Бенковски”, гр. Пазарджик 
На вниманието на:
::КОО Български език ::КОО Чужди езици ::КОО Математика и ИТ ::КОО Обществени науки ::КОО Природни науки ::КОО Изкуства ::КОО Бит и технологии ::КОО ФВС ::Предучилищно възпитание ::Начално образование ::Професионално образование ::Интеграция ::Квалификация ::Педагогически съветник