Вие сте във ...... КОО Предучилищно възпитание ...... Квалификация


16.11.2011 г.
  На 16 и 17 ноември 2011 г. в ЕГ „Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик с педагогическите
съветници и училищни психолози от област Пазарджик се проведе семинар на тема: „Психологично
оценяване на насилието в училище: импулсивност, гняв, враждебност, агресивност, тормоз”.
Организатори на обучението: РИО – Пазарджик и Институт Ре-Генезис. Водещ на семинара: Панайот
Рандев – ръководител на Институт Ре-Генезис – гр. София.
  Цел на семинара: Да запознае участниците със съвременните подходи към психологичното оценяване
като цяло, към насилието в училище, в частност и по-специално към 5 ключови негови области:
импулсивност, гняв, враждебност, агресивност, тормоз и да представи пакет от 8 психологични методики
за тяхното оценяване (включващи общо 158 айтема, групирани в 37 скали и индекси). Целта на този
пакет от методики е да бъде основата, гръбнакът за общоучилищна и общинска система за оценка на
насилието сред подрастващите и на оценяването на ефективността на различни дейности, проекти и
програми в тази сфера в област Пазарджик и на тази основа да се изградят и развият общоучилищни и
общински програми за ефективна превенция на насилието.
  Семинарът е замислен като първа част от създаването и внедряването на общоучилищни, общински и
областни програми и системи за превенция на насилието в училище. Чрез предлаганите в него методики
се прави периодична „снимка” (примерно веднъж годишно, а в началото и срочно) на ниво клас, випуск,
училище, община и област на негативното поведение и нагласи на подрастващите, която информация се
използва за планиране на ефективни превантивни дейности за ограничаване на насилието и стимулиране
на позитивни нагласи, дейности и практики сред учениците от област Пазарджик за периода 2011-2013 г.
16.11.2011 г.
              
              
На 16.11.2011 г. в залата на СОУ „Георги Бенковски” – гр. Пазарджик с директори на
детски градини и детски учители от РИО – Пазарджик се проведе семинар с представяне
на добри практики на тема: „Обсъждане и апробиране на „профил на педагогическия специалист”
(портфолио) на учителя и директора като инструмент на системата за управление на качеството”.
	Мероприятието е в съответствие с изготвения план за квалификация на педагогическите кадри
за учебната 2011/2012 година на РИО – Пазарджик и дейностите на МОМН по Национална
програма „Квалификация” (РМС № 216/04.04.2011 г.).
С тази квалификационна форма се работи по изпълнението на стратегическа цел „Постигане на
европейско качество на образованието” от плана за дейността на РИО – Пазарджик за
учебната 2011/2012 година – мярка „Изграждане на ефективна система за квалификация и
кариерно развитие на педагогическите кадри”.
На семинара бяха представени 3 презентации от ст. експерт по предучилищно възпитание
Марияна Гигова на тема: „Профил на педагогическия специалист (портфолио)
- Национална програма “Квалификация”, РМС № 216/04.04.2011 г.”; „Портфолио на учителя – съдържание”;
 „Представяне на детските градини – област Пазарджик  (портфолио на детска градина) – 2008 година”.
Добър опит при изготвяне на електронно портфолио бе представен от:
•	Татяна Костадинова – директор на ОДЗ „Райна Княгиня” – гр. Панагюрище – портфолио на детската градина;
•	Веска Ненчева – директор, Анна Вълева и Антоанета Тодорова – ст. учители от
ОДЗ „Здравец” – гр. Пазарджик – портфолио на детската градина;
•	Мая Бойчева – директор на ОДЗ „Слънчо” – гр. Пазарджик – портфолио на директора;
•	Ирина Фингарова - гл. учител в ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Пазарджик – портфолио на учителя;
•	Веселина Шахларова - ст. учител в ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Пазарджик – портфолио на учителя.
Източници за изготвяне на портфолио на учителя:
•	Professional Portfolio Development - http://www.edulink.org/portfolio/
•	http://lehrerfortbildung-bw.de/qm/fb_planung/bspl/portfolio/person.html
•	Портфолио на учителя за развитие на професионалното образование
http://www.navet.government.bg:80/assets/cms/File/projects_ldv/portfolio_POO_2010.doc
•	Портфолио учителя. "Портфолио" - http://prokinana.narod.ru/
•	Портфолиото на преподавателя като фактор за качеството на обучението -
http://grpi.iit.bas.bg/16/2008/2/102-115.pdf

         

14.11.2011 г.
  На 14 ноември 2011 г. в Аулата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София
се проведе Национална конференция на тема „Въвеждане на обучение по предприемачество
в начален етап на училищното образование”. Националната конференция е част от проект
на МОМН за въвеждане на обучение по предприемачество в началните класове. С инициативата
се дава старт и на Световната седмица по предприемачество, национален домакин на която
е Джуниър Ачийвмънт България. Сред официалните гости бяха представители на МОМН,
бизнеса и академичните среди.
  По проекта на МОМН в НИОКСО – гр. Банкя са преминали обучение 374 начални учители от
страната по Националната програма „Квалификация“ и работят по учебните програми,
представени на обученията.
  От област Пазарджик са преминали обучения по проекта начални учители от: СОУ „Нешо
Бончев” – гр. Панагюрище, СОУ Св. Климент Охридски” – гр. Пещера, НУ „В. Петлешков” – гр. Брацигово,
ОУ „Христо Ботев” – с. Семчиново, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велинград,
СОУ „Георги Бенковски” – гр. Пазарджик, ОУ „Проф. Марин Дринов” – гр. Панагюрище,
СОУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово, ОУ „Проф. Иван Батаклиев” – гр. Пазарджик,
СОУ „Георги Брегов” – гр. Пазарджик, НУ „М. Куманов” – гр. Пещера.
  На конференцията се представиха научни доклади, презентации на добри практики в
областта на обучението по предприемачество, изводи и оценки от реализацията на проекта.
Целта е да се популяризират и обобщят различните форми за работа и съответното място
на обучението в учебния процес.
  От област Пазарджик в Националната конференция участваха Марияна Гигова – ст. експерт
по предучилищно възпитание, Галина Барова – ст. експерт по начално образование,
Стефка Михайлова – начален учител в СОУ „Георги Бенковски” – гр. Пазарджик и Татяна
Стаменова – начален учител в СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Пещера.
  Представени бяха презентации с добър опит от Стефка Михайлова на тема: „Обучението по
предприемачество в начален етап – нужда и желание на съвременните ученици” и от
Татяна Стаменова на тема: „Сътрудничество с местната власт и бизнеса”.Докадите и презентациите можете да си свалите от ТУК
              
В гр. Стара Загора от 31. март – до 02. април 2011 г. се проведе Четвъртата
научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”.
Конференцията е организирана от Министерство на образованието,
младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора,
Педагогически факултет при Тракийски университет – Стара Загора, ДИПКУ – Стара Загора.
От област Пазарджик 15 са участниците в конференцията: детски учители,
директори на детски градини, ст. експерт по ПВ в РИО – Пазарджик,
гл. експерт ДЗ – Община Пазарджик.

С доклади са участвали:
Трендафилка Чожгова – учител от ЦДГ „Радост” – с. Нова махала, общ. Батак – доклад
на тема: „Удоволствието да си част от eTwinning”.

Венелина Бодурова – гл. експерт ДЗ – Община Пазарджик – доклад на
тема: „Организация на квалификационния процес в детската градина”.

Елка Илиева и Стоянка Перничева – учители от ОДЗ „Слънчо” – гр. Пазарджик,
общ. Пазарджик – доклад на тема: „Социализация и приемственост на децата
от подготвителна група чрез народните празници и обичаи”.

Антоанета Тодорова – учител в ОДЗ „Здравец” – гр. Пазарджик, общ. Пазарджик –
доклад на тема: „Графично изграждане на образи чрез илюстративно рисуване
в подготвителна група”.

Соня Хампарцумян – директор на ОДЗ „Калина Малина” – гр. Пазарджик,
общ. Пазарджик – доклад на тема: „БДП – изкуството на уменията”.

От представените в шестте секции 78 доклада (на детски учители и директори)
18 са отличени с грамоти за най-добра научна разработка.

С грамота е отличен докладът на Елка Илиева и Стоянка Перничева – учители от
ОДЗ „Слънчо” – гр. Пазарджик,общ. Пазарджик – на тема: „Социализация и приемственост
на децата от подготвителна група чрез народните празници и обичаи” – представен
във втора секция – направление „Приемственост между детската градина и началното училище”.
Четвъртата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка” отговори на
съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез
съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия
педагогически опит и творчески потенциал на детския учител.