Вие сте във ...... КОО Начално образование


18.11.2011 г.

С резолюция на Общото Събрание на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. През настоящата 2011 година този ден е 20 ноември.

За отбелязване на Световния ден на възпоменание за жертвите на пътнотранспортните произшествия директорите на училищата и детските градини в област Пазарджик са организирали провеждане на подходящи действия в петък - 18.11.2011 г.:

• В извънреден час, който е проведен като първи за деня или за съответната учебна смяна, учениците са запознати с кратък материал за смисъла и значението на това възпоменание.

• С децата от детските градини са проведени занимания по учебната програма по безопасност на движението по пътищата в детската градина.

• В беседа-разговор учениците са споделили случаи на пътнотранспортни произшествия, на които са били свидетели или са били участници в тях. Децата, загинали в ПТП, са почетени с едноминутно мълчание.

• Проведени са срещи с представители на Сектор „Пътна полиция” с беседи относно правилата за безопасно движение по пътищата.

• Изготвени са обръщения и анкети до родителите относно правилата за движение и поведение на пътя.

• В училищата и детските градини са организирани конкурси, изложби, викторини, състезания по безопасно управление на велосипед или други изяви с тематика, подчинена на безопасността на движението по пътищата и на последствията от пътнотранспортните произшествия.

Снимките на сайта са предоставени от: ЦДГ „Сокола” – гр. Пещера; ЦДГ „Радост” – гр. Велинград; ЦДГ „Радост” – гр. Пазарджик; ЦДГ „Дъга” – гр. Пазарджик; ОДЗ „Иглика” – гр. Пещера; ОДЗ „Деница” – гр. Пещера; ЦДГ „Еделвайс” – гр. Велинград; ОДЗ „Детство” – с. Мало Конаре; ЦДГ „Детски рай” – гр. Велинград.   КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НА ОБЩИНИТЕ 

	Във връзка с постъпили запитвания относно контролната дейност на регионалните
  инспекторати по образованието и на общините изразявам следното становище:
	Съобразно Закона за народната просвета министърът на образованието, младежта
  и науката упражнява контрол върху дейността на всички видове детски градини,
  училища, обслужващи звена и степени на образование. В ЗНП – глава пета
  „Управление и ресурсно осигуряване”, са регламентирани регионалните инспекторати
  по образованието като териториални администрации към министъра на образованието,
  младежта и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.
  Устройството, функциите и общините, на чиято територия регионалните инспекторати
  осъществяват дейността си, се определят с правилник на министъра на образованието,
  младежта и науката.
	Съгласно правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по
  образованието началникът на РИО контролира спазването на държавните образователни
  изисквания (по чл.16 от ЗНП) в детски градини, училища и обслужващи звена.

	Държавните образователни изисквания се отнасят за:

  -предучилищното възпитание и подготовка;
  -степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;
  -учебното съдържание;
  -усвояването на книжовния български език;
  -системата за оценяване;
  -професионалното образование и обучение;
  -придобиването на квалификация по професии;
  -обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с
   хронични заболявания;
  -учебниците и учебните помагала;
  -документите за системата на народната просвета;
  -извънкласната и извънучилищната дейност;
  -учителската правоспособност и квалификация;
  -материално-техническата база;
  -здравното обслужване;
  -безопасните условия на възпитание, обучение и труд;
  -научното, информационното и библиотечното обслужване;
  -едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски
   градини, училища и обслужващи звена;
  -нормирането и заплащането на труда в системата на народната просвета;
  -инспектиране на системата на народната просвета.

 Специализираната администрация в РИО е организирана в отдел „Инспектиране и
 организационно-методическа дейност”, който подпомага и осигурява осъществяването
 на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, като
 инспектира образователно-възпитателния процес и осъществява
 организационно-методическа дейност.

 Отдел „ИОМД” осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности
 на регионалния инспекторат по образованието, в т.ч. като:

  -Координира и инспектира прилагането и изпълнението на държавните образователни
   изисквания в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията
   на съответната област;
  -Инспектира и анализира цялостната организация на образователно-възпитателния
   процес в детските градини и училищата, както и дейностите в обслужващите звена;
  -Осигурява организационно и методически дейността на директори,
   помощник-директори и учители.

 Контролната дейност на регионалния инспекторат по образованието се осъществява
 чрез цялостни, тематични и текущи проверки.
 Провеждането на контролната дейност в системата на народната просвета е регламентирано
 в Инструкция №1/23.01.1995 г. на МНО за провеждане на контролната дейност
 в системата на народната просвета.

 Съобразно Закона за народната просвета общините осигуряват и контролират:
  -задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно
   обучение на учениците до 16-годишна възраст;
  -здравното обслужване и сигурността на детските градини и училищата, на децата
   и учениците като разкриват здравни кабинети за извънболнична медицинска помощ;
  -средства за издръжката, изграждането, обзавеждането и основния ремонт на
   училищата и детските градини и обслужващите звена;
  -средствата за изпълнение на държавните образователни изисквания по чл. 16,
   т. 17 и 18 от ЗНП, както и за финансовото осигуряване на всички раздели на
   учебния план за общинските детски градини, училища и обслужващи звена;
  -условия за столово хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени
   в наредби на министъра на здравеопазването, за общежития, отдих, спортна база и
   транспорт за децата, учениците и учителите, както и безплатен транспорт по чл. 26,
   ал. 3 и 4 от ЗНП и целодневна организация на учебния ден и столово хранене
   по чл. 26, ал. 5 от ЗНП;
  -стипендии и специални помощи на ученици.

 Кметовете на общини упражняват контрол върху начина на изразходване на
 предоставените средства на общинските детски градини, училища и обслужващи звена.


За справка:
Закон за народната просвета – чл.16; чл.35; чл.36;
Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието;
Инструкция № 1/23.01.1995 г. на МНО за провеждане на контролната дейност
в системата на народната просвета.