ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ по проект BG051PO001-4

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

Процедура: BG051PO001-4.3.02 

„Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

 

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ  е създаден по  проект   BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” и стартира своята дейност на 01.10.2012 г.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Центърът за кариерно ориентиране в град Пазарджик е част от Регионалния инспекторат по образование - Пазарджик. Той работи както с учениците от областта, така и с граждани желаещи да получат информация, консултиране в сферата на образованието и кариерното ориентиране. 

 

Екип на ЦКО-гр.Пазарджик

 

Кариерни консултанти: в центъра работят 6 кариерни консултанта. Той се намира на бул.”Княгиня Мария Луиза” №66; тел. 034/ 460- 099.

 

За контакти:

 

Наталия Спасова

GSM: 0876/001-899

cko_pazardjik@mon.bg

Ръководител

на Център за кариерно

ориентиране

 

Пенка Узунова

GSM: 0876/001-898

Кариерен консултант

 

Илияна Найденова

GSM: 0876/001-897

Кариерен консултант

 

Андрей Генов

GSM: 0876/001-896

Кариерен консултант

 

Дарина Великина

GSM: 0876/001-895

Кариерен консултант

 

Галина Бояджиева

GSM: 0876/001-893

Кариерен консултант

 

 

 

 

Работно време на ЦКО: от понеделник до петък; 8.30ч.-17.30ч.

 

 

 

 

 

Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно

ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.

 

Изпълняват програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във

връзка с прехода им от една към друга  образователна степен и от образованието към

пазара на труда  на учениците от І до ХІІ клас.

 

Предоставят актуална информация за:

териториален признак и по области на образование и обучение;

служби по заетостта.

 

Осъществяват индивидуална, групова и диагностична  работа с учениците от

всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията на учениците за учене, за познавателните и професионални интереси, нагласи и мотивация за

професионална реализация и кариерно развитие.

 

Оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование.

 

Развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за

кариерно развитие, за преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

 

Провеждат тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или

професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по

кариерно ориентиране.

 

Участват и в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за

кариерно ориентиране на учениците.

 

Амбицията на екипа работещ в центъра е да бъде ценен, търсен и полезен

помощник в разрешаване проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им

ориентиране и професионалното им развитие, както и да изпълни МИСИЯТА  на проекта, която се състои в създаване на предпоставките и условията за израждането на съвременна и ефективна система за кариерно ориентиране в училищното образование.