Вие сте в ...... КОНКУРСИ

28.07.2020 г.
Допуснати (недопуснати) кандидати до конкурс за заемане на длъжността "директор" на общински училища на територията на област Пазарджик

15.07.2020 г.
Допуснати (недопуснати) кандидати до конкурс за заемане на длъжността "директор" на общински училища на територията на област Пазарджик

01.07.2020 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“(АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Пазарджик.

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел АПФСИО, РУО – Пазарджик:

• Първо място – Ангел Велчев25.06.2020 г.
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, д ържавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат


25.06.2020 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"


24.06.2020 г.
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване" в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Пазарджик

15.06.2020 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Пазарджик.

11.06.2020 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"


11.06.2020 г.
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, д ържавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат


29.05.2020 г.
Конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Пазарджик.

21.11.2019 г.
Конкурс за длъжността "Главен специалист- човешки ресурси" в РУО- Пазарджик

19.09.2019 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” на РУО - Пазарджик

29.08.2019 г.
КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пазарджик

13.05.2019 г.
Допуснати (недопуснати) кандидати до конкурс за заемане на длъжността "директор" на общински училища на територията на област Пазарджик

28.03.2019 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"

11.03.2019 г.
Конкурс за длъжността "Главен специалист- човешки ресурси" в РУО- Пазарджик

06.11.2018 г.
Допуснати /недопуснати/ кандидати до конкурс за заемане на длъжността "директор" на общински училища и ЦПЛР- Средношколско общежитие, на територията на област Пазарджик

22.10.2018 г.
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат


28.09.2018 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"27.08.2018 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” на РУО - Пазарджик10.08.2018 г.
Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”04.06.2018 г.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжността „директор”


С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжността „директор”


22.05.2018 г.
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат


20.04.2018 г.
Конкурс за заемане на длъжността "директор"04.09.2017 г.
Старши специалист по административно обслужване в отдел АПФСИО
13.09.2016 г.
Сроковете за подаване на документи са посочени на сайта на Министерството на образованието и науката , линк „ Конкурси“ и във вестник „ Аз – буки“ - до 16 септември вкл. е срокът за подаване на документи за учители и до 26 септември вкл. е срокът за подаване на документи за директори на училища.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за директор на държавно средно училище в гр. Прага


13.09.2016 г.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за директор на държавно средно училище в гр. Братислава


13.09.2016 г.
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни учителски места в държавното средно училище в гр. Прага