Вие сте в ...... Административни услуги - Консултации


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ЗА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ, КОИТО СЕ ДАВАТ ПО СИЛАТА НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ОТ РИО-ПАЗАРДЖИК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ