Вие сте в ...... Проекти по ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."


Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Образование за утрешния ден"Проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."