Вие сте в ...... Държавен план-прием
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2017/2018 година
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен VІІ клас с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства
(Раздел VI от Наредба№10/01.09.2016 год. на МОН)

21.07.2017 г.

Свободни места по паралелки след ІІІ етап на класиране

27.06.2017 г.

Минимални и максимални балове по паралелки- І класиране

15.06.2017 г.

Допълнение към Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.- област Пазарджик

09.06.2017 г.

В помощ на учениците- СТЪПКИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

05.06.2017 г.

Списък на училищата, осигуряващи съдействие за подаване на заявления

Работното време на училищата- гнезда е от 16-22.06.2017 г., 08.00 до 18.00 ч.- БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

Училища- гнезда в област Пазарджик:

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик;

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Велинград;

ОУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Пещера;

ПГИТМТ – гр. Панагюрище;

СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември;

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Батак;

ОУ „Христо Ботев“ – с. Калугерово, общ. Лесичово;

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница.

02.06.2017 г.

Информираме Ви, че на 06 и 07 юни 2017 год., имате право да се запознаете с проверените писмени работи по БЕЛ и по математика при следния ред:

1. Вие се допускате до писмените работи в присъствието на Ваш родител или настойник и след представяне на служебната бележка, с която сте се явили на изпитите, и на ученическа карта (или друг документ, удостоверяващ самоличността Ви).

2. Родителите (настойниците) да представят документи, удостоверяващи, че са Ваши родители или настойници.

3. Регистрирате с подпис запознаването си с писмените работи в дневник при председателя на съответната комисия за проверка и оценка на писмените работи.

4. Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

С работите си можете да се запознаете на следните адреси:

• По български език и литература – ПГМЕТ- гр. Пазарджик, бул. "Цар Освободител" №105;

• По математика – ОУ "Отец Паисий"- гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" №44.

Работното време и на двете комисии е от 8.30 до 17.30 часа.

 

І. Новости при образуването на бала за прием след седми клас:

1. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване (НВО), се извършва само в точки. Максималният брой точки (както за български език и литература, така и за математика) е 100.

2. Образуването на бала за прием след седми клас включва:

2.1. Резултатите от националното външно оценяване и (ако са положени изпити и подадени желания за профил "Изкуства") резултата/и от изпита/и за проверка на способностите.

2.2. Оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование след седми клас, определени от педагогическия съвет на училището и превърнати по скала в точки - в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

3. Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

4. Съгласно утвърдения държавен план-прием за област Пазарджик, възможните варианти за образуване на максимален бал са следните:

Резултати от националното външно оценяване: Макс. сбор точки от НВО или НВО + проверка на способности:Макс. сбор точки от свидетелството съгласно скалата: Максимален бал:
1хБългарски език и литература (100т.) + 3хМатематика (300т.)400 т.I-ви предмет(50т.) + II-ри предмет (50т.) = 100 т. 500 т.
3хБългарски език и литература (300т.) + 1хМатематика (100т.) 400 т. 500 т.
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.) 400 т. 500 т.
1хБългарски език и литература (100т.) + 1хМатематика (100т.) + 2хПроверка на способности (200т.)400 т. 500 т.

Забележка:
1. Съотношението между резултатите по български език и литература и по математика се определя от приемащото училище.
2. Съотношението между резултатите по български език и литература и по математика с участие на изпит за проверка на способностите е определено в Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН, чл. 58.

5. БАЛЪТ НА УЧЕНИК, КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ПО МАТЕМАТИКА, СЕ ФОРМИРА ПО РЕДА НА т.4, КАТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ПРЕДМЕТА, ПО КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ, СЕ ПРИЕМА ЗА НУЛА ТОЧКИ.
6. Независимо от резултатите от националното външно оценяване и от изпита/изпитите за проверка на способностите, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

ІІ. За улеснение на седмокласниците и техните родители обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

1. Изпитите по български език и литература и по математика са съответно на 19.05.2017 г. и на 22.05.2017 г. Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

2. Изпитите за проверка на способностите по музика и по изобразително изкуство ще се проведат съответно на:

   - 02.06.2017 г. по изобразително изкуство;

   - 05.06.2017 г. по музика

3. Подаването на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите по музика и по изобразително изкуство се извършва в училището, в което учи ученикът - в срок от 05.05.2017 г. до 10.05.2017г. вкл. Заявлението е по образец (получава се от директора на училището).

4. В училището, в което се обучава, всеки ученик следва да получи до 16.05.2017 г. служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

5. От информационните кътове в училището учениците могат да се запознаят с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

6. Обявяването на резултатите от тестовете по български език и литература и по математика - до 05.06.2017 г. вкл.

7. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите - до 09.06.2017 г. вкл.

8. След получаване на служебните бележки с оценките от приемните изпити и свидетелството за завършено основно образование учениците подават заявлениe за участие в първи/трети етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.

9. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

10. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - в срок от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.

11. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

12. В трети етап на класирането участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента.

13. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г. вкл.

14. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21.07.2017 год.

15. Попълването на незаетите места след трети етап на класиране се осъществява в приемащите училища - със свободни места след трети етап, в срок до 04.09.2017 год. по определен от директора ред. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища, където се извършват подаването на документи и класиране.

16. За справки, консултации и допълнителна информация на разположение са комисиите по приема в училището, в което се обучават седмокласниците, както и Областната комисия по приемането на ученици в VIІІ клас за учебната 2017/2018 година в РУО-Пазарджик.

На всички седмокласници пожелаваме успешно представяне на изпитите за външно оценяване.

Областна комисия по приемането на ученици в VIІI клас за учебната 2017/2018 година.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 03 до 21 МАЙ 2017 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление с подредени желания;

2. Служебна бележка от училището, в което се обучават учениците, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;

3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 (Чл. 95, ал.1 - Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.)

4. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците по чл.95, ал.2 (Чл. 95, ал.2 - Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии)

5. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемното семейство.

Документите се приемат в РУО – Пазарджик, в стаята на специалиста ”Управление на човешките ресурси” на втория етаж.

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 год.

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.- област Пазарджик
 
Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование
График на дейностите по приемане на ученици