Вие сте в ...... Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.- област Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година

Предложение за Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.- област Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен VІІ клас с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства
(Раздел VI от Наредба№10/01.09.2016 год. на МОН)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 03 до 21 МАЙ 2019 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление с подредени желания;

2. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 (Чл. 95. (1)- Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.)

3. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците по чл.95, ал.2 (Чл. 95, ал.2 - Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.)

4. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Документите се приемат в РУО-Пазарджик, ул. "Пейо Яворов" №1, гр. Пазарджик, специалист "Управление на човешките ресурси"

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 год.

Предложение за Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.- област Пазарджик
График на дейностите по приемане на ученици