Вие сте в ...... Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.- област Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на първи тур от изпити за Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. по отделните видове спорт- СПОРТНО УЧИЛИЩЕ- Пазарджик

УТВЪРДЕН Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.- СПОРТНО УЧИЛИЩЕ- Пазарджик

Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.- област Пазарджик

УТВЪРДЕН Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.- област Пазарджик

Списък на училищата от област Пазарджик, които ще осъществяват допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

Информация относно свободните места в училищата, осъществяващи обучение във втори гимназиален етап за продължаване на обучението на учениците в Х клас на обединените училища, за които не е утвърден държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен VІІ клас с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства
(Раздел VI от Наредба№10/01.09.2016 год. на МОН)

ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ 4-то класиране ПАЗАРДЖИК- НВО 2020

СВОБОДНИ МЕСТА ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ 3-то класиране ПАЗАРДЖИК- НВО 2020

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ БАЛОВЕ ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ 2-ро класиране ПАЗАРДЖИК- НВО 2020

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ БАЛОВЕ ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ 1-во класиране ПАЗАРДЖИК- НВО 2020

СТАТИСТИКИ НВО 2020

Училища- гнезда в област Пазарджик:

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик;

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Велинград;

ОУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Пещера;

ПГИТМТ – гр. Панагюрище;

СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември;

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Батак;

ОУ „Христо Ботев“ – с. Калугерово, общ. Лесичово;

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница.

І. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ са длъжни да продължат образованието си.

Всеки ученик трябва да подаде заявление за участие в класиране и приемане в училища на територията на област Пазарджик или в някоя от останалите области.

Учениците могат да продължат образованието си в училището, в което завършват VІІ клас. Това е възможно в случай че училището предлага прием в VІІІ клас съгласно държавния план - прием, утвърден със Заповед №РД06-133/29.04.2020 г. на началника на РУО - Пазарджик, и са подали заявление с попълнени желания за това училище.

Информация за училищата и държавния план - прием на останалите области може да се получи от електронните страници на съответното регионално управление на образованието.

ІІ. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

С цел улесняване подаването на заявления за прием за учебната 2020/2021 година е разработена електронна система със следните адреси за достъп: https://priem.mon.bg

Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училищата, в които са завършили VII клас.

Разработената електронна система позволява да се подава заявление по три начина: от домашния компютър, в училището, в което учениците са завършили VII клас (ако то предлага такава възможност), както и в училище „гнездо“. Списъкът на училищата „гнезда” в областта е публикуван на електронната страница на РУО-Пазарджик.

Подаването на документи в училище се извършва при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки, определени в заповедите на министъра на здравеопазването.

И в трите случая на подаване на заявленията е необходимо предварително добре да са обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането.

Учениците следва да представят в училищата получената служебна бележка с резултатите от изпитите. При желание ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Срокът за подаване на заявления за първи етап на класиране е от 3 до 7 юли 2020 г., работно време в училищата – от 9.00 до 17.00 часа.

Комисиите в училищата няма да работят в събота и неделя.

ВНИМАНИЕ!

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА Е ЕДНОКРАТНО!

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

План-график за изпълнение на правилата за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в неспециализираните училища

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

Прогнозни целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки

Списъци със STEM професии и профили

Списък на училищата от област Пазарджик, които имат право да осъществяват държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 03 до 21 МАЙ 2020 год.

Подаването на заявления от ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за насочване по документи за профили и специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, може да се осъществи по три начина:

1. По електронен път, на имейла на РУО - Пазарджик: rio-pz@cybcom.net

• За ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания:

ЗАЯВЛЕНИЕ и сканирани- Протокол от специализирана лекарска консултативна комисия с приложена лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия следва да се сканират и заедно с попълненото заявление се изпращат на посочения електронен адрес.

• За ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип:

ЗАЯВЛЕНИЕ и сканирана служебна бележка, удостоверяваща настаняването се изпращат на посочения електронен адрес.

• За ученици, настанени в приемни семейства:

ЗАЯВЛЕНИЕ и сканирано нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето се изпращат на посочения електронен адрес.

2. По куриер или с препоръчано писмо в РУО - Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” № 1, РУО – Пазарджик. В този случай се попълва ЗАЯВЛЕНИЕ за подреждане на желанията. Към него се прилагат и останалите документи, описани в т. 1 за съответните групи ученици от от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 (Чл. 95. (1)- Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.)

3. Лично на хартиен носител в РУО – Пазарджик. В този случай се подготвят документите, описани в т. 1 за съответната група ученици, и на хартиен носител се подават лично от родителя/настойника в РУО-Пазарджик, ул. "Пейо Яворов" №1, в стаята на специалист "Управление на човешките ресурси".

Срокът за подаване на документите е от 3 май до 21 май 2020 година.

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.- област Пазарджик
График на дейностите по приемане на ученици