Вие сте в ...... Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.- област Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2020/2021 година

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.- област Пазарджик

Списък на училищата от област Пазарджик, които ще осъществяват допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

Информация относно свободните места в училищата, осъществяващи обучение във втори гимназиален етап за продължаване на обучението на учениците в Х клас на обединените училища, за които не е утвърден държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен VІІ клас с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства
(Раздел VI от Наредба№10/01.09.2016 год. на МОН)

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

План-график за изпълнение на правилата за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в неспециализираните училища

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

Прогнозни целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки

Списъци със STEM професии и профили

Списък на училищата от област Пазарджик, които имат право да осъществяват държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 03 до 21 МАЙ 2020 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление с подредени желания;

2. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 (Чл. 95. (1)- Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.)

3. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците по чл.95, ал.2 (Чл. 95, ал.2 - Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.)

4. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Документите се приемат в РУО-Пазарджик, ул. "Пейо Яворов" №1, гр. Пазарджик, специалист "Управление на човешките ресурси"

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 год.

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.- област Пазарджик
График на дейностите по приемане на ученици