Вие сте в ...... Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.- област Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2021/2022 година

СПИСЪК на училищата от област Пазарджик, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 и допълнителен държавен план-прием в XI клас по чл. 142, ал.4 от Закона за предучилищното и училищно образование

УТВЪРДЕН Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. - СПОРТНО УЧИЛИЩЕ- Пазарджик

ИНФОРМАЦИЯ
Относно приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип
(Раздел VII от Наредба№10/01.09.2016 год. на МОН)

ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

   

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 03 до 21 МАЙ 2021 год.

Подаването на заявления от ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за насочване по документи за профили и специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, може да се осъществи по три начина:

1. По електронен път, на имейла на РУО - Пазарджик: rio-pz@cybcom.net

• За ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания:

ЗАЯВЛЕНИЕ и - Протокол от специализирана лекарска консултативна комисия с приложена лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия- следва да се сканират и заедно с попълненото заявление се изпращат на посочения електронен адрес.

• За ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип:

ЗАЯВЛЕНИЕ и сканирана служебна бележка, удостоверяваща настаняването се изпращат на посочения електронен адрес.

• За ученици, настанени в приемни семейства:

ЗАЯВЛЕНИЕ и сканирано нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето се изпращат на посочения електронен адрес.

2. По куриер или с препоръчано писмо в РУО - Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” № 1, РУО – Пазарджик. В този случай се попълва ЗАЯВЛЕНИЕ за подреждане на желанията. Към него се прилагат и останалите документи, описани в т. 1 за съответните групи ученици от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 (Чл. 95. (1)- Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.)

3. Лично на хартиен носител в РУО – Пазарджик. В този случай се подготвят документите, описани в т. 1 за съответната група ученици, и на хартиен носител се подават лично от родителя/настойника в РУО-Пазарджик, ул. "Пейо Яворов" №1, в стаята на специалист "Управление на човешките ресурси".

Срокът за подаване на документите е от 3 май до 21 май 2021 година.

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.- област Пазарджик
График на дейностите по приемане на ученици