Име

Длъжност

Телефон

E-mail

Валентина Кайтазова

Началник на РУО

Отдел ИОМД

Николай Гунчев

Началник на отдел

0876330188

n.gunchev@riopz.com

Пенка Нанева

Старши експерт  по ОСО

0876330107

p.naneva@riopz.com

Александра Полищук

Старши експерт  по ОСО

0876330122

a.polishtuk@riopz.com

Илияна Петрова

Старши експерт за обучението в начален етап

0876330124

i.petrova@riopz.com

Марияна  Гигова

Старши експерт по предучилищно възпитание

0876330116

m.gigova@riopz.com

Албена Димитрова

Старши експерт по ОСО

0876330109

a.dimitrova@riopz.com

Галина Цанева

Старши експерт по български език и литература

0876330103

g.tsaneva@riopz.com

Веселка  Боева

Старши експерт по чуждоезиково обучение

0876330106

v.boeva@riopz.com

Дора  Дулчева

Старши експерт по математика и информатика

0876330115

d.dulcheva@riopz.com

Старши експерт  по ОСО и ПО

 

Весела Тодорова

Старши експерт по природни науки и екология

0876330117

v.todorova@riopz.com

Ваня Апостолова

Старши експерт по обществени науки и гражданско образование

0876330118

v.apostolova@riopz.com

 

 

Отдел АПФСИО

Ружа Семерджиева

Началник на отдел

0876330110

r.semerdjieva@riopz.com

Катя Михайлова

Старши счетоводител

0876330112

k.mihailova@riopz.com

Васил  Кацаров

Старши експерт по информационно осигуряване

0876330104

v.katsarov@riopz.com

Кирил Белев

Старши експерт по анализ на информацията

0876330119

rio-pz@cybcom.net

Христо Денев

Юрисконсулт

0876330113

i.denev@riopz.com

Цветана Грозданова

Специалист, управление на човешките ресурси

0876330155

c.grozdanova@riopz.com

Соня Лулова

Технически сътрудник

0876330187

a.aneva@riopz.com

Димитър Янчев

Изпълнител шофьор домакин

0876330121

 

 

 

 

 

мл. експерт по програма „Старт на кариерата“